Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Församlingens hemvist, Lutherska kapellet, ligger vid genomfartsleden mitt i Silverdalen. Fastigheten rymmer gudstjänstlokal, serveringsdel, styrelserum/ungdomslokal med vissa övernattningsmöjligheter samt en hyreslägenhet. Entrén är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens viktigaste uppgift är att i tal och sång förkunna Guds Ord, så att människor därigenom kan omvändas och föras till tro på Jesus Kristus och sedan bevaras i denna tro. Guds Ords predikan är huvudmoment i gudstjänsterna, men liturgi och sång och musik i samklang med förkunnelsen lyfts också gärna fram i församlingen. Predikningarna spelas vanligtvis in och kan då beställas.

Verksamheten i kapellet är f n i huvudsak följande:

Församlingens huvudgudstjänst hålls söndag förmiddag. Vidare har vi som regel en gång i månaden lördagssamling och någon gång enbart predikan vid annat tillfälle. Samlingar med bibelläsning/bibelstudium och bön hålls under vår- och höstterminerna liksom söndagsskola/bibeltimme för barn från tre/fyra år och upp till konfirmationsålder. Samtliga verksamhetsgrenar, förutom lördagssamlingarna, har samling varannan vecka, med viss reservation för ändringar. Fredagsgruppen är en verksamhet som vänder sig till barn i ålder motsvarande mellanstadiet. Barnen samlas till andakt och ägnar sig för övrigt åt diverse pyssel eller bakning etc. Numer samlas också en liten ungdomsgrupp en fredagkväll i månaden, med ungdomar som uppnått konfirmationsåldern. Åren närmast före pandemin ordnades en särskild barndag en lördag varje termin. Då samlades man i skilda åldersgrupper för bibelundervisning, sångstund och ett pass med lek/tävling. Under dagen serverades också gemensam lunch. Vi hoppas kunna återuppta dessa.

a

 

Vid lördagssamlingarna förekommer predikningar, föredrag och sång. Gemenskapen fortsätter vid kaffebordet och kvällen avslutas med aftonbön.

Till bibelstudierna (f n onsdagkvällar) kommer unga och äldre tillsammans för att ha studier av t ex en bibelbok, en bok över ett särskilt ämne eller helt enkelt bara lyssna till en inspelad predikan eller ett bibelföredrag. De här tillfällena ger också möjlighet att samtala och be och i all enkelhet sjunga tillsammans.

I söndagskolan ges de minsta barnen bibelundervisning anpassad för deras ålder.

Nattvardsgudstjänst hålls som regel en gång i månaden.

Utöver den regelbundna verksamheten anordnas:

  • sång- och musikgudstjänster
  • påsksamling med särskilt program på påskafton
  • julfest, julbön och julotta
  • församlingshelg/-utfärd
  • allhelgona-/höstläger
  • medlemsmöten och årsmöte

Församlingens 30-årsjubileum 1:a advent 2019

Mats anknöt i sin inledning till sångstrofen ”Låt mig få höra om Jesus” och framhöll att detta var den egentliga orsaken till att församlingen bildades. Redan från början valdes också det bibelord som under alla år följt församlingen och som funnits med i all affischering: ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus” Joh 17:3.

Gudstjänsten leddes av Robert utifrån rubriken ”Ett nådens år från Herren”, Luk 4:16-22. Några punkter från predikan:

  • När Jesus om bibelordet i Jes 61:1-2 säger: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar”, innebär det i klartext att Jesus säger att han är Messias.
  • Messias uppdrag var både att förkunna Herrens budskap och att i handling utföra budskapets innehåll.
  • Messias uppdrag var att träda fram, förkunna och uppfylla Guds budskap om det verkliga jubelåret, som förebildades i Gamla testamentet, där synder förlåtas och människan återupprättas från syndafallets följder.
  • ”Ett nådens år från Herren” är det jubelår som Kristus förvärvade, genom att dö syndares död under Guds vrede, återge oss vårt förlorade barnaskap hos Gud och arvedel i himlen.

Barnkören medverkade och sjöng tre sånger, bl a ”Ett ljus och en lykta klar” och gudstjänsten avslutades med sången ”Nu jubelåret har gått in, Nu jubelåret har gått in, Ack, arme syndare, vänd om!

Vid serveringen fägnades besökarna av ett rikt smörgåsbord med adventstidens läckerheter samt en väl tilltagen tårtbuffé. Efter förplägnaden vidtog minneshögtiden.

Inledningsvis sjöngs ”Vi äga det fasta profetiska ordet Och vi göra väl om vi akta därpå” - en sång som använts både vid åtskilliga årsmöten och andra milstolpar. Sången slutar med bönen ”O Gud, låt oss ännu i nåd får behålla Ditt heliga, rena, välsignade ord!”.

Åke hade grävt i arkiven och återgav ett och annat som timat, från protokoll och från olika händelser. Han nämnde bland annat:

Dagen efter församlingens konstitution beslutades det att köpa den fastighet församlingen innehar. Fastighetens namn blev Lutherska kapellet. Priset var facila 150 tkr och ändå ingick en hel del inventarier, bla bänkarna.  En renovering av samlingssalen vidtogs genast då bla estraden med den bastanta dopgraven jämnades med golvet. Parallellt med renoveringen tillverkades predikstol, altarring, altare och dopfunt. Åke och Mats kallades som tjänare och präster i församlingen. Skärtorsdagskvällen 1990 hölls församlingens första nattvardsgudstjänst och den första offentliga samlingen - som tillika var invigningshögtid - hölls Kristi himmelsfärds dag, 24 maj 1990.

Några av de som bildade församlingen och några av den yngre generationen som vid konstitutionen var barn, återgav intressanta minnesbilder och episoder samt nyttiga påminnelser från Bibel och sångbok.

Dessa minnen rörde församlingens tillblivelse, renoveringen, de första bibelstudierna samt den sång som barnen oftast föreslog under de första åren: ”Jesus älskar mig, det är verkligt sant” - en sång som för övrigt sjöngs även denna jubileumsdag. Flera talare återkom till namnet med de fem bokstäverna ”Jesus”, som i sin avskalade form lyfts fram under korset på fondväggen. En av mötesdeltagarna nämnde att han fängslades av den sång och musik till Guds ära som han mött i församlingen och som inte varit vanlig i hans sammanhang, hemma i Norge.

Henriks, nuvarande ordförandens, anförande kretsade kring ordet ”Tacksamhet” och han riktade ett tack till föräldragenerationen och ställde den retoriska frågan: Var hade vi varit idag om inte Gud givit oss församlingen? Genom Herrens nåd och barmhärtighet har vi nu rik tillgång till Guds ords förkunnelse, förvaltning av sakramenten, ett kapell att samlas i och Gud har givit oss resurser att sköta det som åligger en församling. Vi vet inte vad församlingen ska gå till mötes, men vi vet dock att

”Herren är god och hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte” Ps 100:5.


”Får man fly undan en dödlig pest?”

Under reformationens dagar fick Martin Luther en fråga från ett antal präster i staden Breslau om huruvida det var rätt att fly undan pesten. I ett långt brev skrivet år 1527 ger Martin Luther sina råd i noggrann avvägning och kombination av tillit och försiktighet, kärlek och vishet.

Luther lyfter fram att det är en gudagiven impuls att vakta sitt eget liv och sin kropp. Han raljerar också kraftigt mot dem som nonchalerar vettiga skyddsåtgärder och med hänsyn till Guds beskydd undviker både ”intelligens och medicin”. Luther konstaterar vidare att det är ”ännu mer skamligt för någon att inte ta hänsyn till sin egen kropp och sedan smitta och förgifta andra som kanske hade klarat sig om han skött om sig som han borde”.

Rent praktiskt skriver Luther att det är nästans behov samt min egen position som avgör hur jag ska agera. Om jag inte behövs är jag fri från min plikt att hjälpa till och bör mycket väl undvika risker. Om jag däremot har en ledarskapsroll i samhälle eller kyrka, eller om jag helt enkelt är den ende som kan hjälpa min medmänniska med mat, husrum eller något annat, så har jag en skyldighet att utsätta mig för risk för att hjälpa min nästa. Luther praktiserade detta själv och erbjöd tillsammans med sin hustru Katharina husrum i deras eget hem åt sjuka som inte hade någon annanstans att ta vägen.

Sedan reformationens dagar har samhällets skyddsnät utökats så mycket att vi i mångt och mycket kan anta att våra val inte kommer ställas på sin spets i samma utsträckning. Men runt om i världen ser vi hur tron leder de ”gula änglarna” ut på gator i Wuhan. Samtidigt har olyckligtvis flera församlingar bidragit till spridning av smitta vilket lokala pastorer sörjer med tanke på skammen kyrkan kollektivt får bära för detta slarv. Kärlek och vishet måste följas åt och står egentligen inte i spänning till varandra, eftersom kärleken motiverar oss att vidta de åtgärder som behövs för att skydda andra.

Herre vår Gud, vi sörjer och förfäras över sjukdomens framfart i vår värld.
Grip in, Herre. Rädda och bevara de som smittats, särskilt
äldre och redan sjuka. Ge framgång åt alla som arbetar på vaccin,
med förebyggande åtgärder, smittspårning och begränsning.
Om vår tro prövas, låt den vara fast och ge frukt i handling.
Stärk vår tillit till dig, ge oss mer av din kärlek, och hjälp oss
att vara visa i vårt agerande. Låt vårt vittnesbörd vara tydligt
i en tid av oro. Herre, förbarma dig.

 

 

 


Kalender
Datum: 10 december

Söndagsskola 10:00

Datum: 15 december

Fredags- och Ungdomsgruppen 18:00

Sammanfattning: Båda grupperna samlas tillsammans i kapellet
Datum: 17 december

Familjegudstjänst, 3:e sönd i advent, "Vägröjaren" och Julfest 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 29:17-19. Ep text 1 Kor 4:1-5. Ev text Matt11:2-10. Efter familjegudstjänsten fortsätter julfesten med gröt m tillbehör, program med barnen och ungdomarna samt avslutande fika.
Datum: 24 december

Julbön, 4:e sönd i advent, "Herrens moder" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 40:9-11. Ep text Rom 10:4-8. Ev text Luk 1:46-55. Åke Nilsson.
Datum: 25 december

Julotta, Juldagen, "Jesu födelse" 07:00

Sammanfattning: GT text Jes 9:2-7. Ep text 1 Tim 3:16. Ev Luk 2:1-20. Robert Hansen.
Datum: 6 januari

Gudstjänst, Trettondedag jul, "Herrens härlighet" 16:00

Sammanfattning: GT text Jes 60:1-6. Ep text Kol 1:25-27. Ev text Matt 2:1-12.