Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Anledningen till församlingsbildningen var det fortsatta avfallet från Bibeln inom Svenska Kyrkan, där läroupplösningen under flera decennier varit i det närmaste total. Under 1980-talet uppstod en önskan att få tillgång till predikan och sakramentsförvaltning i överensstämmelse med Guds Ord och 15 okt 1989 bildades Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) och antog stadgar som binder oss till Bibeln och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter.

Församlingen har vuxit fram ur lågkyrkliga kretsar där troheten mot Bibeln varit kännetecknande.  Vi tror att Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord och därför sann i allt vad den talar, och att de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna, samlade i Konkordieboken av år 1580, är en rätt utläggning och förklaring av Bibelns lära.

Vi vill i vår församling förkunna allt Guds ord rent och klart och inte lära någonting som står i strid med Guds ord. Genom en rätt förvaltning av nådemedlen, där lag och evangelium predikas och sakramenten förvaltas efter Kristi ord och instiftelse, vill församlingen med Guds nåd sprida det glada budskapet om syndares frälsning genom Jesus Kristus.

Församlingen har f n (mars 2019) 52 medlemmar. Flera av medlemmarna är barn och ungdomar och medelåldern är därför låg.

Även om SELF är fristående har den kontakt med andra lutherska församlingar och grupperingar både i Sverige och andra nordiska länder.  SELF deltar t ex i Nordisk evangelisk luthersk konferens, förkortat Nelk. Se  www.logosmappen.net/nelk !

I mars 2004 samlades ca 100 personer i Vasa i Finland till en nordisk konferens med temat ”Vägen fram”. Denna konferens var en uppföljning av boken ”Vägen fram? Lutherska väckelserörelser i uppbrott”, som hade getts ut några år tidigare med artiklar av en rad författare i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Boken tecknade en allvarlig bild av den andliga och kyrkliga situationen i de nordiska länderna.

Följande år hölls en motsvarande konferens i Märsta, Sverige, och i mars 2006 en konferens på Bibelskolan i Fossnes, Norge. Konferenserna fick det gemensamma namnet Nordisk Evangelisk-Luthersk Konferens, Nelk.  Efter en längre paus hölls ytterligare en konferens på LMH i Hillerød, Danmark, i oktober 2008. Då antogs också ett förslag till grunddokument för en organisation som är tänkt att hålla samman arbetet. Nästa konferens hölls åter i Vasa, Finland 7-9 maj 2010 och året därpå i Norrköping 20 - 22 maj. 2012 års konferens ägde rum i Oslo, Norge 27-29 april och 2013 års konferens på Luthersk Missionsforenings Højskole (LMH) i Hillerød, Danmark. Året efter, 2014, ordnades ingen konferens, men 2015 hölls en i Norrköping som refereras till nedan.

Nelk är ingen kyrkobildning eller samverkan mellan kyrkor och församlingar, utan ett nätverk för att stimulera kontakten mellan bibel- och bekännelsetrogna grupper i de nordiska länderna. I förslaget till grunddokument sägs att ”Nelk skall bygga på och främja uppfattningen att hela Bibeln är Guds ofelbara och trovärdiga ord”, samt att ”Nelk skall också bygga på och främja den evangelisk-lutherska läran, eftersom vi anser den vara en rätt tolkning av Bibelns lära.”

I förslaget till grunddokument anges syftet vara

  • att ge hjälp till nödställda kristna inom de nordiska folkkyrkorna, och särskilt det lutherska väckelsefolket, som söker efter klar biblisk vägledning och undervisning och hjälp till att finna vägen fram i vår andligt förvirrade tid,
  • att ge förnyad frimodighet och uppmuntran till lutherska kristna att i vår tid hålla fast vid Bibeln och den evangelisk-lutherska läran,
  • att, i ömsesidig respekt för olika bakgrund, öka kännedomen om olika lärotraditioner och praktiska synsätt samt förståelsen för hur dessa har uppkommit,
  • att bidra till och uppmuntra till ett fördjupat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen,
  • att öka förståelsen för behovet av och värdet av en hel evangelisk-luthersk församling där Guds ord ljuder rent och klart och där sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse,
  • att befrämja enheten mellan den splittrade rest av bekännelsetrogna som finns inom den nordiska lutherdomen,
  • att ge vägledning utifrån Bibeln och bekännelseskrifterna i mötet med tidens andliga, kyrkliga och teologiska strömningar och varna för det teologiska sönderfallet och
  • att främja, uppmuntra och stärka ett evangelisk-lutherskt församlingsliv och biblisk förkunnelse och missionsarbete.

Helgen 24-26 april 2015 avhölls NELK i Norrköping. Arrangör var Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet.
I anslutning till konferensen diskuterades NELKs framtid. Intresset för konferensen har varierat över tid och från land till land, men generellt kunde konstateras att det för närvarande är vikande. Vi har också noterat att det under senare år i flera nordiska länder ordnats särskilda dagar kring temat Luther och reformationen. Detta med anledning av jubileumsåret 2017. Flera har aviserat att man avser att i olika former fortsätta arrangemangen minst fram till 2017. Sådana konferenser kommer bl a att anordnas i Bergen av DELK, i Norrköping av LFS och i Göteborg av Församlingsfakulteten (FFG). Detta innebär också möjligheter för personer från lutherska kyrkor och församlingar att mötas till gemensamma studier av Bibeln och den lutherska bekännelsen. Med anledning av ovanstående beslutades därför att tills vidare lägga NELK i "malpåse", åtminstone beträffande genomförande av konferenser.

 


Kalender
Datum: 22 mars

Fredagsgruppen 18:15

Datum: 24 mars

Gudstjänst, Jungfru Marie bebådelsedag, "Maria och Elisabet" 11:00

Sammanfattning: GT text Mika 5:2-4. Ep text Rom 4:18-21. Ev text Luk 1:26-38. Pred.text Luk 1:39-45, pred Robert Hansen.
Datum: 27 mars

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos AG o B, Lönneberga
Datum: 30 mars

Barndag med bibelundervisning 10:00

Sammanfattning: Särskilt program, se nedan!
Datum: 5 april

Fredagsgruppen 19:00

Datum: 7 april

Gudstjänst, femte sönd i fastan, "Det ställföreträdande lidandet" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 43:23-25. Ep text Hebr 9:11,12,15. Ev text Matt 21:33-43. Pred text Joh 11:47-57
Datum: 10 april

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Nilssons, Bruksallén 7.
Datum: 14 april

Söndagsskola 11:00